สถานะการขออนุญาตเดินรถพิเศษฯ และหนังสืออนุญาตฯ

 

รายงานประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564
 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 1บริษัท แลนด์ โลจิส จํากัด  6 ส.ค. 64  เส้นทางที่ 1 แยกวังมะนาว ตําบลวังมะนาว อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลเกาะหลัก อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวณ จุดตัดทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 ตาบลหัวเตย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง ท่าเรือน้าลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เส้นทางที่ 4 แยกควนหนองหงส์ ตําบลนาหมอบุญ อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยัง ด่านพรมแดนสะเดา ตําบลสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 2บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 3 ก.ย. 64  

เส้นทาง ตาม คค 06148/3465

 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 3บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 3 ก.ย. 64  เส้นทาง ตาม คค 06148/3618  รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 4 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 3 ก.ย. 64  เส้นทาง ตาม คค 06148/3619  รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 5บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 3 ก.ย. 64  

เส้นทาง ตาม คค 06148/5305

 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
6บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 3 ก.ย. 64

 

เส้นทาง ตาม คค 06148/5723

รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 7บริษัท วพิตา จํากัด 3 ก.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท วพิตา จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลแม่เปิน อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลแม่เล่ย์ อําเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 7 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 8 โครงการก่อสร้าง บริเวณตําบลเก้าเลี้ยว อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 8บริษัท รถเจาะไทย จํากัด 13 ก.ย. 64  ขอเพิ่มเติมสินค้าลงในหนังสืออนุญาตฯ ที่ คค.06148/6337  รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
9บริษัท รถเจาะไทย จํากัด 17 ก.ย. 64

 

ขอเพิ่มเติมสินค้าลงในหนังสืออนุญาตฯ ที่ คค.06148/6338

รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 10บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จํากัด 19 ส.ค 64 ต้นทางที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการปลายทาง สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 2 สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ทางเลือก)
-อนุกรรมการสะพานผ่าน รอตอบ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
11บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จํากัด 23 ส.ค 64  เพิ่มเส้นทาง หนังสืออนุญาต ที่ คค06148/3937 ลว 12 พฤษภาคม 2654 จํานวน 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 จาก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปลายทางที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี.อาร์ เซียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางที่ 2 จาก เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
-อนุกรรมการสะพานผ่าน รอตอบ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
12บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จํากัด  23 ส.ค 64   เส้นทางจาก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนแม่สอด2 ตําบล ท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 3 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 5 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 6 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
-อนุกรรมการสะพานผ่าน รอตอบ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
13บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 30 ส.ค 64

ต้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงตาคลี 2 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปลายทางที่ 2 เขื่อนเจ้าพระยา ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ปลายทางที่ 3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร

ปลายทางที่ 4 เขื่อนภูมิพล ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

ปลายทางที่5 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

-รอผลพิจารณาอนุกรรมการสะพาน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง2 แขวง  
 14หจก.ป รุ่งเรือง คอนกรีต  1 ก.ย. 64  จาก หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นไปยัง
1ด่านพรหมแดนหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
3ด่านศุลกากรช่องแม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบล
4ตําบลหัวนา จังหวัดอุบลธานี
5ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาญ
6ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
7ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
8ตําบลวะตะแวก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
9ตําบลลําภู อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
 15บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด  3 ก.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ศูนย์เครื่องจักร 345 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลโคกกระเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง-บางซื่อ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
 16บริษัท เค อาร์ ซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  3 ก.ย. 64  ต้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังปลายทาง ตําบลกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ต้นทางที่ 2 จาก ตําบลกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปยังปลายทาง ตําบลในเมืองอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ต้นทางที่ 3 จาก ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทาง ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ต้นทางที่ 4 จาก ตําบลหมูม่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้ปลายทางที่ 1 ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมปลายทางที่ 2 ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬปลายทางที่ 3 ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
17บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 8 ก.ย. 64 จากเส้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 12 ปลายทางปลายทางที่ 1 ท่าเรือระนอง ตําบลปากน้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปลายทางที่ 2 ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ( ทางเลือกที่ 1 ) ปลายทางที่ 2 ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ( ทางเลือกที่ 2 ) ปลายทางที่ 3 สถานีไฟฟ้าท้ายเหมือง ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปลายทางที่ 4 ท่าเทียบเรือ บริษัท นําชัยขนส่งทางทะเล จํากัด ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ( ทางเลือกที่ 1 ) ปลายทางที่ 4 ท่าเทียบเรือ บริษัท นําชัยขนส่งทางทะเล จํากัด ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ทางเลือกที่ 2 ) -อนุกรรมการสะพานผ่าน รอตอบ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง  
18หจก.มั่นซิ่ว การโยธา 8 ก.ย. 64 จาก หจก.มั่นซิ่ว การโยธา ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรังไปยัง 1.โรงงานปูนซีเมนนครหลวง ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี2.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดอยุธยา3.ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี4.ท่าเรือระนอง ตําบลปากน้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง5.ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต6.ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา7.ด่านศุลกากรสะดา ตําบลสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงชลา9.โครงการก่อสร้างบริเวณแยกดอนยาง ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 2 แขวง  
19บริษัท เบนไลน์ทรานสปอร์ต(2001) จํากัด 8 ก.ย. 64 ต้นทาง จาก อุตสาหกรรมนิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 6 ปลายทาง ดังนี้ ปลายทางที่ 1 เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองปลายทางที่ 2 อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดปลายทางที่ 3 อรัญประเทศ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วปลายทางที่ 4 เชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปลายทางที่ 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปลายทางที่ 6 อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 6 แขวง  
20บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด 8 ก.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนแม่สาย ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (2 ทางเลือก)ปลายทางที่ 2 ท่าเรือเชียงของ ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตากปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปลายทางที่ 5 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ปลายทางที่ 6 ด่านศุลการกรท่าลี่ ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลยต้นทางที่ 2 ด่านพรมแดนแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตากปลายทาง ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 3 แขวง  
 21หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง 9 ก.ย. 64  จาก หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ไปยัง ตําบลคาแก้ว อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดพบึงกาฬ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 2 แขวง  
22บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด  13 ก.ย. 64  ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ไปยัง 1 จุดผ่านแดนพุน้าร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีต้นทางที่ 2 นิคมอุตาสาหกรรมไฮเทค ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยาไปยัง 1ด่านพรหมแดนสาเดา อําเภอสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา2 ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต3ท่าเรือน้าลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาต้นทางที่ 3 บริษัท อรัญคอนกรีต ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีไปยัง 1 ตาบลบางโท -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 3 แขวง  
23บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด 13 ก.ย. 64  ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ไปยัง
1ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี2ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี3ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด4ด่านพรหมแดนผักกาด ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
ต้นทางที่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีไปยัง 1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองไปยัง 1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการไปยัง 1ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 6 แขวง  
 24ห้างหุ้นส่วนจากันโอเอ็มการช่าง 13 ก.ย. 64  

ต้นทาง จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด โอเอ็มการช่าง ตาบลเขาขลุง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้ปลายทางที่ 1 ตาบลพลับพลา อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีปลายทางที่ 2 ตาบลหนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีปลายทางที่ 3 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 8 แขวง  
25บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จํากัด 20 ก.ย. 64 เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไปยัง 1 ตําบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2 โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่3 ด่านพรหมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย4 ท่าเรือเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย5 ท่าเรือเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเส้นทางที่ 2 จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยาไปยัง 1 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2 โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่3 ด่านพรหมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย4 ท่าเรือเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย5 ท่าเรือเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย -รอผลพิจารณาอนุกรรมการสะพาน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
26บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จํากัด 20 ก.ย. 64 จาก บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จํากัด ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามไปยัง 1 ท่าอากาศยานนานานชาติ จังหวัดกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง3 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลแม่น้ําคู้ อําเภอปลองแดง จังหวัดระยอง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการสะพาน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง