สถานะการขออนุญาตเดินรถพิเศษฯ และหนังสืออนุญาตฯ

 

รายงานประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2564
 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาคเนย์รุ่งเรือง 10 พ.ย 64  เพิ่มทะเบียงตามหนังสืออนุญาตที่ คค06148/7614 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564  ออกหนังสืออนุญาตเรียบร้อย
 2 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จํากัด 6 ต.ค 64  

ต้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 

ปลายทางที่ 1 โครงการกังหันลมเขาค้อ ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปลายทางที่ 2 โครงการกังหันเทพสถิต ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ปลายทางที่ 3 โครงการกังหันห้วยบง ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ต้นทางที่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ปลายทางที่ 1 โครงการกังหันลมเขาค้อ ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปลายทางที่ 2 โครงการกังหันเทพสถิต ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง 18 ต.ค 64  จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ตําบลแก้งค้อ อําเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปยัง 26 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปลายทางที่ 2 ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 3 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 4 ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 ตําบลหลุบ อําเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลายทางที่ 6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปลายทางที่ 7 ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปลายทางที่ 8 ตําบลซับไม้แดง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปลายทางที่ 9 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 4 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด 25 ต.ค 64  ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ท่าเรือบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (2 ทางเลือก)ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมต้นทางที่ 3 ท่าเรือบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ไปยัง ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องแม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 5 บริษัท เจอาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด (เหนือ) 25 ต.ค 64 ต้นทางจาก ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ปลายทางที่ 2 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนแม่สอดที่ 1 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 5 ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
6 บริษัท เจอาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด (ใต้) 25 ต.ค 64ต้นทางจาก ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปลายทางที่ 2 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปลายทางที่ 3 ท่าเรือน้าลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรจังหวัดสตูล ตําบลตามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ปลายทางที่ 5 ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ปลายทางที่ 6 ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปลายทางที่ 7 ตําบลดอนมะสังข์ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 7 บริษัท เจอาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด (อีสาน) 25 ต.ค 64ต้นทางจาก ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนหนองคาย ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรนครพนม ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปลายทางที่ 5 ด่านศุลกากรท่าลี่ ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ปลายทางที่ 6 ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปลายทางที่ 7 โกดังโซฟา วารินทร์ อุบลราชธานี ตําบลแสนสุข อําเภอวารินทร์ชําราบ
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 8 บริษัท เจอาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด (ตะวันออก) 25 ต.ค 64ต้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลายทางที่ 2 นิคมไฮเทคอยุธยา ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้นทางที่ 2 จาก ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ตําบลปากน้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 4 สํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
9 บริษัท ซุปเปอร์เครนทรานสปอร์ต (2004) จํากัด 15 พ.ย 64ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังด่านพรมแดนแม่สอด 2 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางตาบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายท่าเรือเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายท่าเรือเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 10 บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จํากัด 25 ต.ค 64ต้นทางที่ 1 ตําบลหนองบ่อ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ปลายทางที่ 1 ตําบลลาพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลายทางที่ 2 ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนหนองคาย ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ต้นทางที่ 2 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ไปยัง ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 3 ด่านพรมแดนหนองคาย ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายไปยัง ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 4 ด่านศุลกากรนครพนม ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมไปยัง ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง  
11 บริษัท ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง จํากัด 25 ต.ค 64  ต้นทางที่ 1 ตําบลหนองบ่อ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ปลายทางที่ 1 ตําบลลาพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลายทางที่ 2 ตําบลสีวิเชียร อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนหนองคาย ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ต้นทางที่ 2 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ไปยัง ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 3 ด่านพรมแดนหนองคาย ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายไปยัง ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 4 ด่านศุลกากรนครพนม ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง   
12 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด  25 ต.ค 64  ต้นทาง จาก บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยัง 10 ปลายทาง ดังนี้ ปลายทางที่ 1 ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปลายทางที่ 2 ตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่านปลายทางที่ 3 สามแยกบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านปลายทางที่ 4 ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านปลายทางที่ 5 ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่านปลายทางที่ 6 ด่านตรวจเฉลิมพระเกียรติ ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปลายทางที่ 7 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านปลายทางที่ 8 ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
  
13 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จํากัด 25 ต.ค 64

ต้นทางที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปลายทาง ท่าเรือเชียงของ ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ต้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (2 ทางเลือก)

ต้นทางที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4153 ตําบลพุนพิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลายทาง ด่านศุลกากรสะเดา

-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
 
 14 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จากัด 28 ต.ค 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท โชคประยงค์ – คลอง19 ขนส่ง จํากัด แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 1 อู่ซ่อมเครื่องจักร ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 2 บริษัท โกลเบิล อีควีปเมนท์ จํากัด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตําบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต้นทางที่ 2 บริษัท โชคประยงค์ – คลอง19 ขนส่ง จํากัด ตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราปลายทางที่ 1 บริษัท ปากแซงการโยธา จํากัด ตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (3 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก
  
 15 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์ (2015)  8 พ.ย. 64ต้นทางที่ 1 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ต้นทางที่ 2 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ต้นทางที่ 3 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรปลายทาง ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ต้นทางที่ 4 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ต้นทางที่ 5 ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก
  
 16 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิคมบางระกาก่อสร้าง  8 พ.ย 64ต้นทางที่ 1 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ต้นทางที่ 2 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ต้นทางที่ 3 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรปลายทาง ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ต้นทางที่ 4 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ต้นทางที่ 5 ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก
  
17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศุภกิจพัฒนา 8 พ.ย 64 ต้นทางที่ 1 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ต้นทางที่ 2 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตากต้นทางที่ 3 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรปลายทาง ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตากต้นทางที่ 4 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรปลายทาง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรต้นทางที่ 5 ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกปลายทาง ตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก
 
18หจก.มั่นซิ่ว การโยธา 8 ก.ย. 64 จาก หจก.มั่นซิ่ว การโยธา ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรังไปยัง 1.โรงงานปูนซีเมนนครหลวง ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี2.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดอยุธยา3.ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี4.ท่าเรือระนอง ตําบลปากน้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง5.ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต6.ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา7.ด่านศุลกากรสะดา ตําบลสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงชลา9.โครงการก่อสร้างบริเวณแยกดอนยาง ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 2 แขวง  
19บริษัท เบนไลน์ทรานสปอร์ต(2001) จํากัด 8 ก.ย. 64 ต้นทาง จาก อุตสาหกรรมนิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 6 ปลายทาง ดังนี้ ปลายทางที่ 1 เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองปลายทางที่ 2 อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดปลายทางที่ 3 อรัญประเทศ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วปลายทางที่ 4 เชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปลายทางที่ 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปลายทางที่ 6 อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 6 แขวง  
20บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด 8 ก.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนแม่สาย ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (2 ทางเลือก)ปลายทางที่ 2 ท่าเรือเชียงของ ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตากปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปลายทางที่ 5 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ปลายทางที่ 6 ด่านศุลการกรท่าลี่ ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลยต้นทางที่ 2 ด่านพรมแดนแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตากปลายทาง ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 3 แขวง  
 21หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง 9 ก.ย. 64  จาก หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ไปยัง ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดพบึงกาฬ -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 2 แขวง  
22บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด  13 ก.ย. 64  ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ไปยัง 1 จุดผ่านแดนพุน้าร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีต้นทางที่ 2 นิคมอุตาสาหกรรมไฮเทค ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยาไปยัง 1ด่านพรหมแดนสาเดา อําเภอสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา2 ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต3ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาต้นทางที่ 3 บริษัท อรัญคอนกรีต ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีไปยัง 1 ตําบลบางโท -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 3 แขวง  
23บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด 13 ก.ย. 64  ต้นทางที่ 1 บริษัท วีพี เรนทัล เครน จํากัด ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ไปยัง
1ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี2ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี3ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด4ด่านพรหมแดนผักกาด ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
ต้นทางที่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีไปยัง 1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองไปยัง 1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการไปยัง 1ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 6 แขวง  
 24ห้างหุ้นส่วนจากันโอเอ็มการช่าง 13 ก.ย. 64  

ต้นทาง จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอเอ็มการช่าง ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้ปลายทางที่ 1 ตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีปลายทางที่ 2 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีปลายทางที่ 3 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 8 แขวง  
25บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จํากัด 20 ก.ย. 64 เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไปยัง 1 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2 โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่3 ด่านพรหมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย4 ท่าเรือเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย5 ท่าเรือเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเส้นทางที่ 2 จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยาไปยัง 1 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2 โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตําบลบ้านเป้า อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่3 ด่านพรหมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย4 ท่าเรือเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย5 ท่าเรือเชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย -รอผลพิจารณาอนุกรรมการสะพาน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
26บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จํากัด 20 ก.ย. 64 จาก บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จํากัด ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามไปยัง 1 ท่าอากาศยานนานานชาติ จังหวัดกระบี่ ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง3 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลแม่น้ําคู้ อําเภอปลองแดง จังหวัดระยอง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการสะพาน -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้าหนัก -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง