ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของหนังสืออนุญาตฯ

รายงานประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
บริษัท วันที่ลงรับ สายทาง คำชี้แจง สถานะ
บริษัท พัฒนาจักรกล ทรานสปอร์ต จํากัด 18 มี.ค 64

จาก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปยัง 

1.ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

และจาก เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีไปยัง 

1.ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด


ออกหนังสืออนุญาตฯเรียบร้อย

บริษัท แลนด์โลจิส จํากัด 5 เม.ย 64

ต้นทางที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ปลายทาง 1 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลายทาง 2 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ต้นทางที่ 2 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จํากัด ตําบลชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุุรี

ปลายทาง 1 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ออกหนังสืออนุญาตฯเรียบร้อย
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 29 มี.ค 64

เส้นทาง ตาม คค 06148/7458

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จํากัด 11 มี.ค. 64

จาก บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง 

1.ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2.ท่าเรือสัตหีบ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3.ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.ท่าเรือ IRPC ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

และจาก บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปยัง 2 ปลายทาง

1. ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2.ท่าเรือ IRPC ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จํากัด 18 มี.ค 64

จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จํากัด ตําบลชาผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงยกระดับหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงยกระดับหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จํากัด 19 มี.ค 64

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง

ปลายทางที่ 1 ท่าเรือจุกเสม็ด ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปลายทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปลายทางที่ 5 ด่านถาวรบ้านแหลม ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปลายทางที่ 6 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปลายทางที่ 7 ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลอง

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 29 มี.ค 64

เส้นทาง ตาม คค 06148/7459

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จํากัด 11 มี.ค. 64

จาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จํากัด ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง

1.ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.ท่าเรือสัตหีบ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3.ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และจาก บริษัทไดเฮ็น อิเล็คทริค จํากัด ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราไปยัง

1.ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.ท่าเรือสัตหีบ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3.ท่าเรือมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 19 มี.ค 64

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง

ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนคลองลึก ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จํากัด 19 มี.ค 64

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลายทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตําบลบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ปลายทางที่ 5 ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท แอ๊ดวานซ์พรีแฟบ จํากัด 11 มี.ค. 64

ต้นทางที่ 1 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครไปยัง โครงการรถไฟฟาทางคู่ ตําบลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ต้นทางที่ 2 บริษัท แอ๊ดวานซ์ พรีแฟบ จํากัด ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไปยัง

1โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แขวงลาผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

4.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ต้นทางที่ 3 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราไปยัง

1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

รอเข้าประชุมพิกัดน้ําหนักฯ
บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จํากัด 15 มี.ค 64

ต้นทางที่ 1 บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ติวตี้ เซอร์วิส จํากัด ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรสะเดา ตําบลสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ต้นทางที่ 2 ด่านศุลกากรสะเดา ตําบลสานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รอเข้าประชุมพิกัดน้ําหนักฯ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สระบุรีวิณณิชากร 16 มี.ค 64

จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด สระบุรีวิณณิชากร ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง 15 ปลายทาง ดังนี้ 

ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลคาพราน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลพุกร่าง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลบ้านครัว อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลโพนทอง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ปลายทางที่ 7 โครงการก่อสร้างบริเวรตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

รอเข้าประชุมพิกัดน้ํําหนักฯ
บริษัท พัฒนาจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จํากัด 16 มี.ค 64

เส้นทางที่ 1 จาก โรงโม่หินกิตติวดี ตําบลเก่าขาม อําเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง 

ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

เส้นทางที่ 2 จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย จากัด (SCG) ตําบลบ้านป่า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านศุลกากรท่าลี่ ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

เส้นทางที่ 3 จาก เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

เส้นทางที่ 4 จาก 1. ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รอเข้าประชุมพิกัดน้าหนักฯ
บริษัท พัฒนาจักรกล ทรานสปอร์ต จํากัด 18 มี.ค 64

จาก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปยัง 

1. ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีและ

จาก เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีไปยัง 

1. ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3. ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด

รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด3 แขวง คือ หนองคาย, สุรินทร์, บุรีรัมย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด พันล้านการโยธา 26 มี.ค 64

จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด พันล้านงการโยธา ไปยัง

1.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาตําบลระบา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลเขาชนกัน อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

3.โครงการก่อสร้างบริเวณตําบลบางแก้ว อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

4.โครงการก่อสร้างบริเวณตาบลตาขีด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

5.โครงการก่อสร้างบริเวณตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

6.โครงการก่อสร้างบริเวณตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

7.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตําบลวังบ่อ อําเภอหนองบัว

รอผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน
บริษัท ซีโก้ ทรานสปอร์ต จํากัด 26 มี.ค 64

จาก บริษัท ซีโก้ ทรานสปอร์ต จํากัดตาบลบ่อสุพรรณ อําเภอสามพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีไปยัง

 1. ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา

2.ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

3.ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

4.ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

5.ตําบลเดื่อศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

6.ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

7.ตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจบุรี

8.บริษัทโชคดีน้ามันปาล์ม จากัด ตําบลหนองโรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

9.ตําบลวัดหนอง อําเภอพนันนิคม จังหวัดชลบุรี

-รอผลพิจารณาอนุกรรมงานทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน-รอผลพิจารณาอนุกรรมน้าหนัก-รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด 16 แขวง คือ สกลนครที่ 2, พิษณุโลกที่ 1, พิจิตร, ขอนแก่นที่ 3, นครราชสีมาที่ 1, สุพรรณบุรีที่ 1, สุพรรณบุรีที่ 2, ชัยนาท, อยุธยา, นนทบุรี, นครนายก, ธนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, ราชบุรี
บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จํากัด 30 มี.ค 64

ต้นทางที่ 1ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีปลายทางนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบ้านหว้า อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นทางที่ 2นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบ้านหว้า อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลายทางที่ 1บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จากัด ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

ปลายทางที่ 2ด่านศุลกากรแม่สอด ตําบล ท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปลายทางที่ 3โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

ปลายทางที่ 4จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลายทางที่ 5ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิม

-รอผลพิจารณาอนุกรรมงานทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน-รอผลพิจารณาอนุกรรมน้าหนัก-รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด 13 แขวง คือ เชียงใหม่ที่ 2, เชียงใหม่ที่ 3, ลาพูน, ลาปางที่ 1, แพร่, ตากที่ 2, กาแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1, พิษณุโลกที่ 2, พิจิตร, นครสวรรค์ที่ 2, ชัยนาท,อยุธยา
บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จํากัด 30 มี.ค 64

ต้นทางที่1 บริษัท เอบีบี บางปู จํากัด ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 

ปลายทางที่1 จุดผ่านข้ามแดนภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลายทางที่2 ชายแดนไทย-ลาวช่องมหาราช ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลายทางที่3 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตําบลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ต้นทางที่2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 

ปลายทางที่1 จุดผ่านข้ามแดนภูดู่ ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลายทางที่2 ชายแดนไทย-ลาวช่องมหาราช ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลายทางที่3 ด่านพรมแดนห้วย

-รอผลพิจารณาอนุกรรมงานทาง-รอผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน-รอผลพิจารณาอนุกรรมน้าหนัก-รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด 7 แขวง คือ แพร่, พิษณุโลกที่ 2, พิจิตร, นครสวรรค์ที่ 2, สมุทรปราการ, ชลบุรีที่ 1, ฉะเชิงเทรา
บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จํากัด 16 เม.ย 64

จาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตําบลปราสาท อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2.บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จํากัด ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอนิ จังหวัดอยุธยา
3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 2247 ตําบลท่ามะนาวอําเภอปากช่อง

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท ชโิ น-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
22 เม.ย 64

จาก โรงงานผลิตชนิ้ ส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป ของบริษัท ชิโิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ไปยัง โครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีชมพู แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

รอดําเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ
บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จํากัด 1 เม.ย 64

ต้นทาง บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จํากัด ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรสะเดา ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ปลายทางที่ 3 ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ปลายทางที่ 4 บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด ตําบลแม่ราพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลายทางที่ 5 ตําบลกาหลง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

-รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมงานทาง-รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน-รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด 15 แขวง คือ ราชบุรี, สมุทรสงคราม, นครศรีธรรมราชที่ 2, สุราษฎร์ธานีที่ 3, พัทลุง, ภูเก็ต,พังงา, สงขลาที่ 2
บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 5 เม.ย 64

ต้นทาง บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จํากัด ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

ปลายทางที่ 2 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปลายทางที่ 3 ตําบลวังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปลายทางที่ 4 ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลายทางที่ 5 ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

-รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมงานทาง
-รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมสะพาน
-รอผลพิจารณาอนุกรรมแขวง ขาด 5 แขวง คือ ตากที่ 2, อยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, ราชบุรี

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

 

 

รายงานประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 บริษัท พัฒนาจักรกล ทรานสปอร์ต จํากัด  18 มี.ค 64  จาก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปยัง

1.ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

และจาก เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีไปยัง

1.ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี ซี อาร์ เชียงกงบึงกาฬ ตําบลหอคา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

3.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด

 ออกหนังสืออนุญาตฯเรียบร้อย  
 บริษัท แลนด์โลจิส จํากัด  5 เม.ย 64  

ต้นทางที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ปลายทาง 1 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลายทาง 2 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ต้นทางที่ 2 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จํากัด ตําบลชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุุรี

ปลายทาง 1 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 ออกหนังสืออนุญาตฯเรียบร้อย