Organization Chart ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง

ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการฯ

1. นายชิต พงษ์พิสันต์รัตน์              

นายอัศวิน กรรณสูต

3 นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ 

4 นายกำพล อุรุยศ

ผู้จัดการศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง

นายชาญชัย  ลองจำนงค์ (ชู)

Service

ต้อนรับแนะนำและลงข้อมูล

1.นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

2.นางสาว สริญญา จันทา (บุ๋ม)

Inspector

วิศวกรงานอนุกรรมการทั้ง 5

งานโครงสร้างสะพาน : นายปรัตถกร ทรัพย์สุข (บูม)
โครงสร้างชั้นทาง : นายธนกร เกษมสิริพล (แชมป์)
อนุกรรมการงานทาง : นายศุภกรท์ ฐิตะฐาน (กร)
ตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางทาง : นางสาวกวีณา  ภูจอมดาว (อาย)
ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก : นายศุภกรท์ ฐิตะฐาน (กร)

เจ้าหน้าที่รับข้อมูล

นางสาว สริญญา จันทา (บุ๋ม)
นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

หนังสืออนุญาต

นางสาว สริญญา จันทา (บุ๋ม)

นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

นาย อภิรัตน์ ภมรพล (ซาย)

ฝ่ายไอที

นายวิเชษฐพล เปลื้องกลางพงศ์ (คิว) : วิศวกรคอมพิวเตอร์

ฝ่ายกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย : นางสาว ฐิติรัตน์ แซ่เล่า (ลี)

ฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ : นางสาว วรรณวิสา จารุไพโรจน์ (น้ำ)

นางสาว วาระศิริ ริยะกาศ (วิว)

นางสาว ประภาพรรณ พิมพ์ภักดิ์(หนิง)