Organization Chart ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง

ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการฯ

1. นายชิต พงษ์พิสันต์รัตน์              

นายอัศวิน กรรณสูต

3 นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ 

4 นายกำพล อุรุยศ

หัวหน้าศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง

นางสาว สิร์ดาวดี ศรีรัง (เรน) (รักษาการแทน)

Service

ต้อนรับแนะนำและลงข้อมูล

1.นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

2.นางสาว รมิดา พูลเพิ่ม (ผึ้ง)

 

Inspector

วิศวกรงานอนุกรรมการทั้ง 5

วิศวกรด้านงานโครงสร้างสะพาน : นาย ธนกร เกษมสิริพล (แชมป์)
วิศวกรโครงสร้างชั้นทาง : นางสาว ธนิตา วิยาสิงห์ (เจน)
วิศวกรอนุกรรมการงานทาง : นางสาว กวีณา ภูจอมดาว (อาย)
วิศวกรตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางทาง : นาย ธนพล ดิษฐ์สุนนท์ (เอิร์ท)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก : นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

เจ้าหน้าที่รับข้อมูล

นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

นางสาว รมิดา พูลเพิ่ม (ผึ้ง)

นางสาว วรรณวิสา  จารุไพโรจน์ (น้ำ)

นางสาว สริญญา จันทา (บุ๋ม)

นางสาว เบญจวรรณ ดวงหิรัญวิมล (แพรว)

หนังสืออนุญาต

นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

นางสาว เบญจวรรณ ดวงหิรัญวิมล (แพรว)

ฝ่ายไอที

นายณัฐวัฒน์ ศรีสุวรรณ (อาร์ม) : วิศวกรคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทจารีย์ พลอยแก้ว (พิงค์) : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย : นางสาว ฐิติรัตน์ แซ่เล่า (ลี)

ฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ : นางสาว ฐิติรัตน์ แซ่เล่า (ลี)

นางสาว จันทร์นิภา เพ็ญภู่ (จ๋อม)

นางสาว รมิดา พูลเพิ่ม (ผึ้ง)

นางสาว สริญญา จันทา (บุ๋ม)

นางสาว เบญจวรรณ ดวงหิรัญวิมล (แพรว)