หลักเกณฑ์การขอนุญาตและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตฯ (ส่วนภูมิภาค)