ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง

สํานักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อปกป้องทางหลวงให้สามารถใช้งานได้ตามอายุที่กำหนด ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัย และกําหนดนโยบายเชิงรุกร่วมกับ หน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสํานึก ในการบรรทุกน้ำหนักให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สํานักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการด้านการขออนุญาตรถบรรทุกนอกประกาศฯ เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ลดระยะเวลาในการขออนุญาตให้มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ลดระยะเวลาการขออนุญาตจาก 61 วัน เหลือ 15 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง (ONE STOP SERVICE CENTER) เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการขนส่ง (Big Data) และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว ลดปริมาณเอกสาร ลดระยะ เวลาในการดําเนินการอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตฯ หรือ ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับขยายตัวของภาคการขนส่งและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ลิงก์ที่สำคัญ

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง